Privacyverklaring

Aannemingsbedrijf Hoefnagel B.V. en Hoefnagel Projectontwikkeling B.V., beiden gevestigd aan Belgiëstraat 23, 5171 PN Kaatsheuvel, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Aannemingsbedrijf Hoefnagel B.V. en Hoefnagel Projectontwikkeling B.V., hierna te noemen ‘HTB’, verwerkt persoonsgegevens van klanten, sollicitanten, partners, onderaannemers, hierna te noemen ‘opdrachtgever’, uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG).

Contactgegevens:

www.hoefnageltotaalbouw.nl

Aannemingsbedrijf Hoefnagel B.V.
Hoefnagel Projectontwikkeling B.V.
info@hoefnageltotaalbouw.nl
+31 416 332898

Toepassing/ met welk doel verwerken wij gegevens

 • Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen HTB en de opdrachtgever door HTB worden verzameld.
 • Deze privacyvoorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.
 • Mocht er geen sprake zijn van een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en HTB, maar worden er door een partij persoonsgegevens achtergelaten op de websites van HTB (bijvoorbeeld met betrekking tot het inschrijven voor een digitale nieuwsbrief voor een bouwproject), dan geldt het navolgende eveneens en waar aldus onder “opdrachtgever” de persoon of rechtspersoon dient te worden verstaan welke diens persoonsgegevens achter laat op de website, althans in een andere digitale omgeving.
 • Er worden gegevens verzameld van belangstellenden voor algemene dienstverlening, zoals verkoop nieuwbouwwoningen, aanvragen voor verbouwklussen, aanvragen voor bouwmaterialen en kozijnverkoop, voor marketingdoeleinden en voor sollicitaties.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders en of verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen.

Inhoud privacy voorwaarden

HTB verwerkt de persoonsgegevens van opdrachtgever doordat opdrachtgever gebruik maakt van de diensten of producten afneemt van HTB en/of omdat opdrachtgever deze zelf aan een van de bedrijven verstrekt.

 • HTB verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyvoorwaarden. HTB verklaart uitdrukkelijk dat de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden zullen worden verwerkt. HTB zal de persoonsgegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij bedrijven vooraf (schriftelijke) toestemming hebben verkregen van opdrachtgever of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving van overheidswege daartoe verplicht is. HTB verkoopt de gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de persoonsgegevens verwerken in opdracht van HTB (bijvoorbeeld Volgjewoning.nl en OSRE B.V., makelaars, notaris, Woningborg), sluiten zij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van

beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. HTB blijft verantwoordelijk voor de eigen verwerkingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden door HTB.

Voor marketing- communicatiedoeleinden en voor het verrichten van administratieve werkzaamheden verzamelen wij gegevens. Dit heeft betrekking op/ dit doet HTB omdat:

Marketing – Communicatie – Verkoop

 • Belangstellenden voor woningen: voor marktonderzoek, voor online advertentiedoeleinden, voor leadgeneratie
 • Inschrijving voor en aankoop van een koopwoning
 • Voor communicatiedoeleinden ((project)nieuwsbrieven en bewonerscommunicatie (omwonenden omgevingsdialoog nieuw project)
 • Om klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren
 • Om uitnodigingen te kunnen versturen voor evenementen
 • Voor het versturen van offertes, opdrachtbevestigingen en facturen
 • Voor het gebruiken van het online platform, zoals nl

Algemeen – Administratie -Overige

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst
 • Het kunnen doen van telefonisch of emailcontact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het afhandelen van betalingen en alle overige administratieve werkzaamheden
 • Om goederen en diensten af te leveren
 • Om serviceverzoeken in behandeling te nemen
 • Om vragen en klachten in behandeling te nemen
 • Om leveranciers (o.a. van nutsvoorzieningen) na oplevering van de woning te informeren over de nieuwe gebruiker van de woning
 • Voor het aansturen van de uitvoeringsteams en onderaannemers
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals het aanleveren van gegevens v.m. fiscale redenen of wetgeving

En verder om:

 • Sollicitaties te verwerken

Geautomatiseerde besluitvorming verkoopproces

HTB kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HTB gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • In de door HTB gebruikte verkoopprogramma voor verkoop van nieuwbouwprojecten is een algoritme ontwikkeld dat op basis van een selectie van ingeschreven kandidaten een virtuele verdeling of loting kan toepassen. HTB heeft het recht om kandidaten uit te sluiten van een woningverdeling of loting.
 • De toewijzing van de woningen of appartementen aan de geïnteresseerden is voorbehouden aan de ontwikkelaar (HTB).

Geheimhouding

HTB en diens werknemers dan wel personen die in opdracht werkzaamheden voor haar verrichten, hebben een geheimhoudingsverplichting voor de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Beveiligingsmaatregelen

 • HTB zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • HTB draagt zorg voor maatregelen die erop gericht zijn om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Duur van de voorwaarden en bewaartermijn van persoonsgegevens

 • Deze privacy voorwaarden zijn geldig zolang HTB de opdracht heeft van opdrachtgever om persoonsgegevens te verwerken op grond van de overeenkomst tussen partijen en met in acht neming van de wettelijke bewaarverplichting of – Voor zover er geen opdracht bestaat tussen partijen, maar toch persoonsgegevens zijn verstrekt – bijvoorbeeld voor de digitale nieuwsbrieven of voor het inschrijven van bijeenkomsten – dan zijn deze voorwaarden van toepassing, zolang de gegevens zijn opgeslagen, een en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 7.3.
 • Indien HTB op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere duurzame gegevensdragers waarop of waarin zich persoonsgegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zullen de bedrijven zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers binnen 2 maanden na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.
 • HTB bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken

HTB gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HTB gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn- het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de websites van HTB worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • De opdrachtgever heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de opdrachtgever het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door HTB en heeft opdrachtgever het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat opdrachtgever bij de bedrijven een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wordt beschikt in een computerbestand naar de opdrachtgever of een ander, te sturen. Opdrachtgever kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@hoefnageltotaalbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de opdrachtgever is gedaan, vraagt HTB een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. HTB reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. HTB wil opdrachtgever er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging en datalek

 • HTB neemt de bescherming van de persoonsgegevens hoog op en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor zetten we in: het toepassen van SSL-verbindingen, VPN-tunnels, firewalls, virusscanner, etc. Daarnaast is HTB ISO gecertificeerd.
 • Indien opdrachtgever de indruk heeft dat de persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan er contact worden opgenomen via info@hoefnageltotaalbouw.nl.
 • Zo spoedig mogelijk nadat HTB kennis neemt van een incident of datalek dat (mede) die betrekking heeft of kan hebben op de persoonsgegevens, stelt de bedrijven de opdrachtgever hiervan op de hoogte via de bij de bedrijven bekende contactgegevens van opdrachtgever en verstrekt HTB informatie over de aard van het incident of de datalek, de getroffen persoonsgegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de persoonsgegevens en de maatregelen die HTB heeft getroffen en zal treffen.
 • HTB zal ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER (indien van toepassing).

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in Nederland. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Kredietwaardigheidscheck en integriteitscheck.

Voor bepaalde transacties laten we de kredietwaardigheid en/of integriteit van onze klanten, leveranciers en zakenpartners toetsen. Dit doen wij door persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan een bureau, dat deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Adres

Hoefnagel Totaalbouw
Aannemingsbedrijf Hoefnagel B.V.
Belgiëstraat 23
5171 PN Kaatsheuvel

Openingstijden

Maandag 08:30 – 17:00 uur

Dinsdag 08:30 – 17:00 uur

Woensdag 08:30 – 17:00 uur

Donderdag 08:30 – 17:00 uur

Vrijdag 08:30 – 17:00 uur